STT

Tên D.Tích

Đơn vị

Nơi giữ HS

Năm xếp hạng cấp tỉnh

Công nhận cấp Quốc gia

Ghi chó

1

LSCM Ba §×nh

Ba §×nh

Ba §×nh

 

S 3959/VH-QĐ ngày 24/02/1992 (Di tÝch CM)

(cấp lại năm 2014)

2

§éng Tõ Thøc

Nga ThiÖn

Nga ThiÖn

 

S 2012/VH-QĐ ngày 16/12/1993

 

3

Chïa Tiªn

Nga An

Nga An

 

QuyÕt ®Þnh sè 39/2002/Q§-BVHTT ngµy 30/12/2004

Quyết định Cụm di tích (gồm 3 di tích)

4

Phñ Th«ng

Nga An

Nga An

 

QuyÕt ®Þnh sè 39/Q§-BVHTT ngµy 30/12/2004(Di tÝch CM)

5

Hồ ĐồngVụa

Nga An

Nga An

 

QuyÕt ®Þnh sè 39/Q§-BVHTT ngµy 30/12/2004

6

Chùa ThạchTtuyền

Nga Th¹ch

Nga Th¹ch

 

S 372/QĐ/BT ngày 10/3/1994

Cụm di tích

7

Đền Trung, Đền Đông Đoài

Nga Th¹ch

Nga Th¹ch

 

S 372/QĐ/BT ngày 10/3/1994

 

BẢN ĐỒ DU LỊCH NGA SƠN

 
Hôm nay:
31
Hôm qua:
168
Tuần này:
409
Tháng này:
1216
Tất cả:
157057