Di tích cấp tỉnh

Đăng lúc: 10:17:19 20/08/2019 (GMT+7)

STT

Tên D.Tích

Đơn vị

Nơi giữ HS

Năm xếp hạng cấp tỉnh

Công nhận cấp Quốc gia

Ghi chó

1.       

Chùa Thượng

Nga Th¾ng

Nga Th¾ng

QuyÕt ®Þnh sè 3837/ngµy 27/12/2006

 

Cụm DT CM (gồm 05 địa điểm)

2.       

Vườn Chè

Nga Th¾ng

Nga Th¾ng

QuyÕt ®Þnh sè 3837/ngµy 27/12/2006

 

3.       

Vườn Mái

Nga Th¾ng

Nga Th¾ng

QuyÕt ®Þnh sè 3837/ngµy 27/12/2006

 

4.       

Phủ Sến

Nga Th¾ng

Nga Th¾ng

QuyÕt ®Þnh sè 3837/ngµy 27/12/2006

 

5.       

Nhà ông Phan Cự Số

Nga Th¾ng

Nga Th¾ng

QuyÕt ®Þnh sè 3837/ngµy 27/12/2006

 

6.       

Miếu Thổ thần& Phủ Mẫu

Nga Phú

Nga Phú

QuyÕt định 345/QĐ-UBND ngày 30/1/2015

 

 

7.       

Nhà Thờ Họ Nguyễn Trọng

Nga Vịnh

Nga Vịnh

QuyÕt định 345/QĐ-UBND ngày 30/1/2015

 

 

8.       

NghÌ  M¹i §øc

Nga H­ng

Nga H­ng

QuyÕt ®Þnh sè 3475/Q§-UBND ngµy 30/9/2010

 

 

9.       

NghÌ HËu

Nga B¹ch

Nga B¹ch

QuyÕt ®Þnh Sè 4193/Q§-UBND ngµy 14/12/2011

 

 

10.     

NghÌ Nh©n S¬n

Nga Phó

Nga Phó

QuyÕt ®Þnh S 2525/QĐ-UBND ngày 04/8/2011

 

 

11.     

Nhµ thê Hä Hµ V¨n

ThuÇn HËu

Nga An

QuyÕt ®Þnh sè 4081/Q§-UBND ngµy 09/12/2011

 

 

12.     

Nhà thờ Nguyễn Bá

Nga Hải

Nga Hải

QuyÕt ®Þnh sè 3010/Q§-UBND ngµy 14/11/2012

 

 

13.     

Nhà thờ Nguyễn Hữu

Nga Hải

Nga Hải

QuyÕt ®Þnh sè 3982/Q§-UBND ngµy 12/11/2013

 

 

14.     

Phñ Quy Nh©n

Nga Thanh

Nga Thanh

QuyÕt ®Þnh sè 3475/Q§-UBND ngµy 30/9/2010

 

 

15.     

Phñ trÌo

Nga An

B.Tµng

QuyÕt ®Þnh sè 05/VH_Q§ ngµy 10/8/1989

 

 

16.     

Phủ Tiên

Nga Giáp

Nga Giáp

QuyÕt ®Þnh sè 429/Q§-UBND ngµy 31/1/2013

 

 

17.     

Tõ ®­êng hä Hoµng Kim

Nga B¹ch

Nga B¹ch

QuyÕt ®Þnh sè 4147/Q§-UBND ngµy 13/12/2011

 

 

18.     

§×nh ChÝ §øc

Nga Thanh

Nga Thanh

Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

 

Di tích CM

19.     

§×nh Ngo¹i Th«n

Nga Thµnh

Nga Thµnh

Quyết định 2515/QĐ-UBND ngày 04/8/2011

 

 

20.     

§×nh Yªn Kho¸i

Nga Yªn

Nga Yªn

QuyÕt ®Þnh sè 2620/Q§-UBND ngµy 30/8/2007

 

 

21.     

Đình Tuân Đạo

Nga Vịnh

Nga Vịnh

Quyết định s 430/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

 

 

22.     

§Òn B¸i La

Nga An

Nga An

QuyÕt ®Þnh sè 3332/Q§-UBND ngµy 22/10/2008

 

 

23.     

§Òn ChÝ ThiÖn

Nga Thanh

Trung tâm Bảo tồn tỉnh

QuyÕt ®Þnh sè 216/Q§-SVH ngµy 25/1/1995

 

Quyết định Sở VHTT

24.     

§×nh lµng Thµnh

Nga Thµnh

Nga Thµnh

QuyÕt ®Þnh sè 3250/Q§-UBND ngµy 31/10/2005

 

Di tích CM

25.     

§Òn thê Th¸m hoa Mai Anh TuÊn

Nga Th¹ch

Nga Th¹ch

QuyÕt ®Þnh sè 3475/Q§-UBND ngµy 30/9/2010

 

 

26.     

§Òn Tam

Nga Th¹ch

Nga Th¹ch

QuyÕt ®Þnh sè 4082/Q§-UBND ngµy 09/12/2011

 

 

27.     

§Òn thê + Bia Lª ThÞ Hoa

Nga ThiÖn

Nga ThiÖn

QuyÕt ®Þnh sè 264/VHTT ngµy 20/9/1993

 

Quyết định Sở VH&TT

28.     

§Òn thê Mai an Tiªm

Nga Phó

Kh«ng cßn Hå s¬ l­u tr÷

1989

 

 

29.     

§Òn thê + M TrÞnh Minh

Nga ThiÖn

Nga ThiÖn

QuyÕt ®Þnh sè 234/VHTT ngµy 20/9/1993

 

Quyết định Sở VH&TT

30.     

§Òn Xu©n §µi

Nga Thuû

Nga Thuû

Quyết định s 69/QĐ-CT ngayd 10/1/2005

 

 

31.     

Đền Thờ Yên Ninh

Nga Yªn

Nga Yªn

S 264/QĐ-UBND ngày 20/1/2017

 

 

32.     

§Òn Yªn Hµ

Nga An

Nga An

Quyết định s 3180/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

 

 

33.     

§Òn thê ¸p l·ng Ch©n nh©n La ViÖn vµ TrÇn H­ng §¹o

Nga Liªn

Nga Liªn, Phßng VH

CÊp ®æi b»ng sè 409/Q§-UBND ngµy 25/01/2019

 

(cấp lần đầu Sở VH&TT số 218/VHQĐ ngày 25/01/1995)

34.     

Nhãm Bia ®¸ Chïa  V©n Lçi (Nói V©n Lçi)

Nga LÜnh

Nga LÜnh

QuyÕt ®Þnh sè 2620/Q§-UBND ngµy 30/8/2007

 

 

35.     

Chïa B¹ch ¸

Nga ThiÖn

Nga ThiÖn

Quyết định s 3332/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

 

 

36.     

Chïa B¹ch T­îng

Nga Gi¸p

Nga Gi¸p

QuyÕt ®Þnh sè 3837/Q§-UBND ngµy 27/12/2006

 

 

37.     

Chïa CÇu H¶i

Nga H¶i

Nga H¶i

QuyÕt ®Þnh sè 4083/Q§-UBND ngµy 09/12/209

 

 

38.     

Chïa Hµn S¬n

Nga §iÒn

Nga §iÒn

Quyết định s 4824/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

 

 

39.     

Chïa Kim Quy

ThÞ TrÊn

Th Trn, Phßng VH

CÊp ®æi b»ng sè 409/Q§-UBND ngµy 25/01/2019

 

(cấp lần đầu Sở VH&TT số 409/VHQĐ ngày 10/12/1997)

40.     

Chïa Th«ng

Nga LÜnh

B¶o tµng

QuyÕt ®Þnh sè 570/Q§-VHTT ngµy 30/12/1999

 

VH CM Quyết định Sở VH&TT

41.     

Chùa Đống cao

Nga Yên

Nga Yên

Quyết định s 2997/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

 

 

42.     

Chùa, Đền, Phủ Bái Nại

Nga Hi

Nga Hi

S 484/QĐ-SVH ngày 20/11/2000

 

Quyết định Sở VHTT

  
Từ khóa bài viết:
Ý kiến bạn đọc ()
Ý kiến của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)

BẢN ĐỒ DU LỊCH NGA SƠN

 
Hôm nay:
123
Hôm qua:
154
Tuần này:
735
Tháng này:
5033
Tất cả:
150756