Di tích chưa được xếp hạng

Đăng lúc: 10:25:17 20/08/2019 (GMT+7)

TT

DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

LOẠI DT

HIỆN TẠI

GHI CHÚ

1

Bia cầu chùa làng Yên Ninh

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Xuống cấp

 

2

Bia chiến công

Làng Nhân Sơn - xã Nga An

DTLS,CM

Mới xây dựng

 

3

Bia chữ Phật

Tại UBND xã - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

4

Bia đá

 Tại UBND xã - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

5

Bia đá (Nhóm bia)

Làng Văn Lâm - xã Nga Văn

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

6

Bia địa điểm thành lập Chi bộ ĐCS Đông Dương (4/4/1947).

Làng Nhân Sơn - xã Nga An

DTLS,CM

Nguyên vẹn

 

7

Bia hang Lão Vọng

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

8

Bia trùng tu Thạch Bi Ký

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

9

Bốt càn làng Tân Hải

Làng Tân Hải - xã Nga Phú

DTLS-CM

Phế tích

 

10

Cầu đá làng Yên Ninh

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

11

Cây cổ

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

12

Chợ đình

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

13

Chùa Ba Giáp

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

14

Chùa Bình Ba (Thái Hòa)

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

15

Chùa Đậu

Làng Đậu Nguyên - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

16

Chùa Đông

Làng Đông Kênh - xã Nga Trường

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

17

Chùa Đồng Đội

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

18

Chùa Đượng

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

19

Chùa Già

Làng Mật Kỳ 1 - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

20

Chùa Hà

Làng Nam Sơn - xã Nga An

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

21

Chùa Hạc

Làng Giáp Ngoại - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

22

Chùa Hiền

Làng Văn Lâm - xã Nga Văn

DTLS,VH

Phế tích

 

23

Chùa Hoàng Cương

Làng Hoàng Cương - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

24

Chùa Hoàng Long

Làng Thổ Hoàng - xã Nga Văn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

25

Chùa Hợp Long

Làng Hợp Long - xã Nga Trường

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

26

Chùa Kim Liên

Làng Mại Đức - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

27

Chùa làng Giải Vấn

Làng Giải Vấn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

28

Chùa làng Yên Ninh

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

29

Chùa Mật Kỳ

Làng Mật Kỳ - xã Nga Trường

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

30

Chùa Mỹ Lộ

Làng Mỹ Hưng - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

31

Chùa Tam Linh

Làng Tam Linh - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

32

Chùa Thất

Làng Vĩnh Thọ - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

33

Chùa Tiên

Làng Trung Thành - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

34

Chùa Trúc Sơn

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS, VH

Nguyên vẹn

 

35

Chùa Trung Điền (Sùng Quang)

Làng Trung Điền - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

36

Chùa Từ Quang

Làng Giáp Lục - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

37

Cửa Thần Phù

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

38

Đền – chùa Mỹ Thịnh

Làng Mỹ Thịnh - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

39

Đền  Hạ

Làng Nam Sơn - xã Nga An

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

40

Đền Ba

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

41

Đền Đệ Tam

Làng Thổ Hoàng - xã Nga Văn

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

42

Đền Đông

Làng Hợp Long 4 - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

43

Đền Đông

Làng Đông Kênh - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

44

Đền làng Phong Phú

Làng Phong Phú - xã Nga Phú

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

45

Đền làng Thái Hòa

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

46

Đền Nam

Làng Nam Trung - xã Nga An

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

47

Đền Ngoại

Làng Hải Nam - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

48

Đền Nhị

Làng Mại Đức - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

49

Đền Nhị

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

50

Đền Tam

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

51

Đền Tây

Làng Mật Kỳ - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

52

Đền Thiện

Làng Hải Bình - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

53

Di chỉ khảo cổ học

Làng Văn Lâm - xã Nga Văn

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

54

Địa điểm chùa Nồi

Làng Trị Nội - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

55

Địa điểm di tích CM nhà ông Trương Ngọc Thụ

Tiểu khu II - Thị Trấn

DTLS-CM

Nguyên vẹn

 

56

Địa điểm đình làng Ngũ Kiên

Làng Ngũ Kiên - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

57

Địa điểm đình làng Trị Nội

Làng Tri Thiện - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

58

Địa điểm Nghè làng Đồng Đội

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Phế tích

 

59

Địa điểm Văn Chỉ

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Phế tích

 

60

Đình Châu Hải

Làng Châu Hải - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

61

Đình Đoài

Làng Đoài Tiến - xã Nga Trung

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

62

Đình làng Bái Nại

Làng Bái Nại - xã Nga Hải

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

63

Đình làng Đông Thành

Làng Đông Thành - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

64

Đình làng Giáp Lục

Làng Giáp Lục - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Mới tôn tạo

 

65

Đình làng Giáp Ngoại

Làng Giáp Ngoại - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

66

Đình làng Giáp Nội

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Mới tôn tạo

 

67

Đình làng Hậu Trạch

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

68

Đình làng Mậu

Làng Mậu Lâm - Ba Đình

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

69

Đình làng Mậu

Làng Mậu Lâm - Ba Đình

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

70

Đình làng Mỹ Khê

Làng Mỹ Khê - Ba Đình

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

71

Đình làng Mỹ Thành

Làng Mỹ Thành - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

72

Đình làng Nghi Vịnh

Làng Nghi Vịnh - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

73

Đình làng Phong Phú

Làng Phong Phú - xã Nga Phú

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

74

Đình làng Phú Khê

Làng Phú Khê- xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Xuống cấp

 

75

Đình làng Sở

Làng Trung Đức - xã Nga Trung

DTLS,VH

Phế tích

 

76

Đình làng Thanh Lãng

Làng Thanh Lãng - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

77

Đình làng Thượng

Làng Thượng - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Xuống cấp

 

78

Đình làng Thượng Thọ

Làng Thượng Thọ - Ba Đình

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

79

Đình làng Vân Hoàn

Làng Vân Hoàn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Đang tôn tạo

 

80

Đình làng Viềng

Làng Viềng - xã Nga Trường

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

81

Đình làng Xa Liễn

Làng Xa Liễn - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

82

Đình làng Yên Lộc

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

83

Đình làng Yên Ninh

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

84

Đình Nhật Tân

Làng Nhật Tân - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

85

Đình Phùng Thịnh

Làng Phùng Thịnh - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

86

Đình Thái Hòa

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

87

Đình Vạn Liên

Làng Vạn Liên - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

88

Đình Vy Mỹ

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

89

Đình-chùa-miếu làng Đông

Làng Đông - xã Nga Trung

DTLS,VH

Xuống cấp

Cụm di tích

90

Động Lục Vân

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS,VH

Nguyên vẹn

Địa điểm

91

Giếng chùa

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

92

Giếng chùa

Làng Tam Linh - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Xuống cấp

 

93

Giếng cổ

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

94

Giếng cổ

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

95

Giếng cổ

Làng Nam Thành - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

96

Giếng Điếm cổ

Làng Hải Tiến - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

97

Giếng đình

Làng Phú Khê - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

98

Giếng Giang

Làng Báo Văn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

99

Giếng Hồ

Làng Xa Liễn - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

100

Giếng Rồng

Làng Hoàng Cương - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

101

Lăng Tổng Cao Vịnh

Làng Hợp Long - xã Nga Trường

DTLS,VH

Phế tích

 

102

Miếu làng Giáp Nội

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

103

Miếu thờ họ Mai

Làng Hội Kê - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

104

Miếu thờ Thần Ôro

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

105

Miếu và mộ ông Nguyễn Phúc Thành

Làng Hồ Nam - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

106

Nghè Ba Thôn

Làng Phúc Thọ - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

107

Nghè Giáp Nam

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

108

Nghè Giáp Tây

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

109

Nghè Hợp Long

Làng Hợp Long - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

110

Nghè làng Giáp Lục

Làng Giáp Lục - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

111

Nghè làng Hải Nam

Làng Hải Nam - xã Nga Hải

DTLS,VH

Đang tôn tạo

 

112

Nghè làng Hanh Gia

Làng Hanh Gia - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

113

Nghè làng Phương Phú

Làng Phương Phú - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

114

Nghè làng Trung Thành

Làng Trung Thành - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

115

Nghè làng Yên Ninh

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

116

Nghè Lộ

Làng Yên Lộ - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

117

Nghè Lõi

Làng Trung Điền - xã Nga Trường

DTLS,VH

Xuống cấp

 

118

Nghè Mỹ Lộ

Làng Lộ - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

119

Nghè Ngả

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

120

Nghè Thổ Hoàng

Làng Thổ Hoàng - xã Nga Văn

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

121

Nghè Trên

Làng Thượng Thôn - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

122

Nghè Vệ

Làng Tuân Đạo - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

123

Nghè Xa Loan

Làng Xa Loan - xã Nga Văn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

124

Nhà cổ bà Mai Thị Nam

Làng Trung Thành - xã Nga Thạch

DTKTNT

 Xuống cấp

 

125

Nhà cổ ông Hoàng Văn Trọng

Làng Mỹ Khê - Ba Đình

KTNT

Tôn tạo lại

 

126

Nhà cổ ông Mã Hữu Ái

Làng Thanh Lãng - xã Nga Thạch

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

127

Nhà cổ ông Mã Xuân Thu

Làng Thanh Lãng - xã Nga Thạch

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

128

Nhà cổ ông Mai Hữu Chi

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTKTNT

Xuống cấp

 

129

Nhà cổ ông Mai Hữu Nghị

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTKTNT

Tôn tạo lại

 

130

Nhà cổ ông Mai Huy Xí

Làng Yên Khoái - xã Nga Yên

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

131

Nhà cổ ông Mai Kim Cương

Làng Chiến Thắng - Ba Đình

KTNT

Nguyên vẹn

 

132

Nhà cổ ông Mai Thái Trinh

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTKTNT

Tôn tạo lại

 

133

Nhà cổ ông Nguyễn Duy Quỳ

Làng Mỹ Thành - Ba Đình

KTNT

Nguyên vẹn

 

134

Nhà cổ ông Nguyễn Hữu Láng

Làng Mỹ Khê - Ba Đình

KTNT

Nguyên vẹn

 

135

Nhà cổ ông Nguyễn Văn Danh

Làng Yên Khoái - xã Nga Yên

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

136

Nhà cổ ông Nguyễn Văn Dũng

Làng Hợp Long 2 - xã Nga Trường

DTKTNT

Nguyên trạng

 

137

Nhà cổ ông Nguyễn Văn Lâm

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

138

Nhà cổ ông Phạm Bá Huy

Làng Nam Thành - xã Nga Thiện

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

139

Nhà cổ ông Phạm Quang Năm

Làng Nam Thành - xã Nga Thiện

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

140

Nhà cổ ông Phạm Quang Số

Làng Nam Thành - xã Nga Thiện

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

141

Nhà cổ ông Trịnh Mai Hiên

Làng Thượng Thọ - Ba Đình

KTNT

Tôn tạo lại

 

142

Nhà cổ ông Trương Xuân Nguyên

Tiểu khu II - Thị Trấn

DTKTNT

Nguyên vẹn

 

143

Nhà thờ dòng họ Mai Bá

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

144

Nhà thờ dòng họ Mai Gia

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

145

Nhà thờ dòng họ Mai Hữu

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

146

Nhà thờ dòng họ Mai Khắc

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

147

Nhà thờ dòng họ Mai Nhữ

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

148

Nhà thờ dòng họ Mai Quốc

Làng Yên Ninh - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

149

Nhà thờ dòng họ Trương Văn

Làng Yên Lộc - xã Nga Yên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

150

Nhà thờ họ Bùi Đình

Làng Giáp Ngoại - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

151

Nhà thờ họ Cao

Làng Bái Nại - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

152

Nhà thờ họ Đặng

Làng Ngọc Liên - xã Nga Liên

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

153

Nhà thờ họ Đặng

Làng Phúc Thọ - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

154

Nhà thờ họ Đào

Làng Hưng Lợi - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

155

Nhà thờ họ Đỗ (Chi 2)

Làng Mỹ Thuật - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

156

Nhà thờ họ Dương

Làng Hưng Trung - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

157

Nhà thờ họ Hà Văn

Làng Đoài Thủ - xã Nga Trung

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

158

Nhà thờ họ Hoàng Văn

Làng Mỹ Khê - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

159

Nhà thờ họ Hoàng Văn

Làng Mậu Thịnh - Ba Đình

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

160

Nhà thờ họ Lê

Làng Phú Khê - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

161

Nhà thờ họ Lê Văn

Làng Vân Hoàn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

162

Nhà thờ họ Mã

Làng Thanh Lãng - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

163

Nhà thờ họ Mã Văn

Làng Thanh Lãng - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

164

Nhà thờ họ Mai

Làng Bái Nại - xã Nga Hải

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

165

Nhà thờ họ Mai

Làng Mại Đức - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

166

Nhà thờ họ Mai

Làng Mỹ Hưng- xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

167

Nhà thờ họ Mai

Nga Thiện

DTLS, VH

Nguyên Vẹn

 

168

Nhà thờ họ Mai Bá

Làng Nga Lộ - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

169

Nhà thờ họ Mai Bình

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

170

Nhà thờ họ Mai Đình

Làng Yên Hạnh 1 - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

171

Nhà thờ họ Mai Đình

Làng Mỹ Thịnh - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

172

Nhà thờ họ Mai Đoài

Làng Yên Hạnh 2 - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

173

Nhà thờ họ Mai Sỹ

Làng Trung Tiến - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

174

Nhà thờ họ Mai Thế

Làng Trung Tiến - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

175

Nhà thờ họ Mai Thế

Làng Mỹ Thọ - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

176

Nhà thờ họ Mai Thế (Chi 3)

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

177

Nhà thờ họ Mai Thế (Chi Cả)

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

178

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Bái Nại - xã Nga Hải

DTLS,CM

Tôn tạo lại

 

179

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Hải Tiến - xã Nga Hải

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

180

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Mỹ Hưng - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

181

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Yên Hạnh 1 - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

182

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Yên Hạnh - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

183

Nhà thờ họ Mai Văn

Làng Thịnh Sơn - xã Nga Nhân

DTLS, VH

Tôn tạo lại

 

184

Nhà thờ họ Mai Xuân

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

185

Nhà thờ họ Mai Xuân

Làng Giáp Ngoại - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

186

Nhà thờ họ Mai Xuân

Làng Phùng Thịnh - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

187

Nhà thờ họ Mỵ

Làng Mỹ Thiện  - xã Nga Nhân

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

188

Nhà thờ họ Nghiêm Văn

Làng Nam Trung - xã Nga An

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

189

Nhà thờ họ Ngô Văn

Làng Vân Hoàn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

190

Nhà thờ họ Nguyễn Công

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

191

Nhà thờ họ Nguyễn Đình

Làng Mậu Lâm - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

192

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Làng Mại Đức - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

193

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Làng Hưng Lợi - xã Nga Hưng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

194

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Làng Vân Hoàn - xã Nga Linh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

195

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Làng Yên Hạnh 1 - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

196

Nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Làng Chính Đại - xã Nga Điền

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

197

Nhà thờ họ Nguyễn Tài

Làng Giáp Nội - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

198

Nhà thờ họ Nguyễn Trọng

Làng Tuân Đạo - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

199

Nhà thờ họ Phạm

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

200

Nhà thờ họ Phạm Bá

Làng Trung Thành - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

201

Nhà thờ họ Phạm Đức

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

202

Nhà thờ họ Phạm Ngọc

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

203

Nhà thờ họ Phạm Quang

Làng Nam Thành - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

204

Nhà thờ họ Trần

Làng Đậu Nguyên - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

205

Nhà thờ họ Trần

Làng Yên Hạnh 2 - xã Nga Mỹ

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

206

Nhà thờ họ Trịnh

Làng Tây Sơn - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

207

Nhà thờ họ Trịnh Mai

Làng Thượng Thọ - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

208

Nhà thờ họ Trịnh Minh

Làng Thuần Hậu - xã Nga An

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

209

Nhà thờ họ Trương Ngọc

Tiểu khu II - Thị Trấn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

210

Nhà thờ họ Trương Xuân

Tiểu khu II - Thị Trấn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

211

Nhà thờ họ Vũ Thế

Làng Ngũ Kiên - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

212

Nhà thờ họ Vũ Trọng

Làng Hải Tiến - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

213

Nhà thờ Mai Bá

Làng Cầu Hải - xã Nga Hải

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

214

Nhà thờ Nguyễn Giới

Làng Văn Lâm - xã Nga Văn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

215

Nhà thờ Tiến sĩ Mai Thế Chuẩn

Làng Hậu Trạch - xã Nga Thạch

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

216

Nơi thành lập tổ chức Việt Minh

Làng Thuần Hậu - xã Nga An

DTLS,CM

Mới xây dựng

 

217

Phủ Cự

Làng Cự Phách - xã Nga Thắng

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

218

Phủ Đồng Đội

Làng Đồng Đội - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

219

Phủ Hanh Gia

Làng Hanh Gia - xã Nga Giáp

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

220

Phủ Mẫu

Làng Tuân Đạo - xã Nga Vịnh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

221

Phủ Mậu

Làng Mậu Lâm - Ba Đình

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

222

Phủ Mậu Tài

Tiểu khu I - Thị Trấn

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

223

Phủ Mậu Xuân

Làng Mậu Xuân - xã Nga Văn

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

224

Phủ Mỹ

Làng Mỹ Khê - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

225

Phủ Phùng Thiện

Làng Phùng Thiện - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

226

Phủ Thái Hòa

Làng Thái Hòa - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

227

Phủ Thượng Thọ

Làng Thượng Thọ - Ba Đình

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

228

Phủ Trung – Nghè Trắng

Làng Trung Nghĩa - xã Nga Trung

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

229

Phủ Trung Điền

Làng Trung Điền - xã Nga Trường

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

230

Thắng cảnh núi Lã Vọng

Làng Hoàng Cương - xã Nga Thiện

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

231

Từ đường họ Lưu

Làng Phùng Thịnh - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

232

Từ đường họ Lưu (Chi 2)

Làng Đức Sơn - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

233

Từ đường họ Trịnh

Làng Chí Thiện - xã Nga Thanh

DTLS,VH

Tôn tạo lại

 

234

Văn chỉ Hàng Tổng

Làng Hợp Long - xã Nga Trường

DTLS,VH

Nguyên vẹn

 

235

Văn chỉ làng Vân Hoàn

Làng Vân Hoàn - xã Nga Lĩnh

DTLS,VH

Phế tích

Địa điểm

  
Từ khóa bài viết:

BẢN ĐỒ DU LỊCH NGA SƠN

 
Hôm nay:
109
Hôm qua:
154
Tuần này:
721
Tháng này:
5019
Tất cả:
150742