Các lễ hội huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 14:48:53 18/09/2018 (GMT+7)

DANH SÁCH
Các Lễ hội trên địa bàn huyện Nga Sơn.

1. Xã Nga Thanh
1.1. Tên lễ hội
- Lễ hội Phủ Quy Nhân (Di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh)
- Lễ hội Đình làng Chí Đức (Di tích lich sử văn hóa cách mạng cấp Tỉnh)
- Lễ hội Làng Chí Thiện
- Lễ hội làng Bình Ba (Thái Hòa)
- Lễ ngắm nguyện Chúa Ky Tô (Họ Nhật Hải và họ Tiến Giáo)
1.2. Phần lễ, tế lễ của các Đình, Phủ trên địa bàn xã
a. Phủ Quy Nhân thuộc xóm 1 xã Nga Thanh phủ thờ Thánh Mẫu và Thành Hoàng làng, phủ được xây dựng từ năm 1905, hàng năm tổ chức khánh hội thường niên vào ngày 22/3 âm lịch, lễ hội được diễn ra với các nghi thức cổ truyền gồm các nội dung sau:
+ Đọc sử thi Thánh Mẫu Liễu Hạnh
+ Tế dâng sớ
+ Tế Nam quan
+ Tế Nữ quan
+ Dâng hương Thánh Mẫu
Phần hội
- Văn Nghệ chào mừng
- Múa hội trống làng
- Tổ chức các trò chơi trò diễn dân gian ( chọi gà, cờ tướng , vv...)
b. Đình Chí Đức (Di tích lịch sử cách mạng) địa dư thuộc xóm 3 xã Nga Thanh, Đình thờ thành hoàng làng, các anh linh người có công với dân với nước và thờ Mẫu Liễu Hạnh hàng năm Đình tổ chức lễ hội thường niên vào ngày 04/3 âm lịch.
c. Lễ hội Đình Chí Thiện (Di tích lịch sử văn hóa) địa dư thuộc Xóm 6 xã Nga Thanh. Đình thờ Thánh Triệu Quang Phục và Thành Hoàng làng, lễ hội thường niên vào ngày 14/8 âm lịch lễ hội được tổ chức gồm các nội dung sau:
+ Đọc sử thi ngài Triệu Quang Phục
+ Tế dâng sớ
+ Tế Nam quan
+ Tế Nữ quan
+ Dâng hương Thánh Mẫu
- Tổ chức các trò chơi trò diễn dân gian ( chọi gà, cờ tướng , vv...)
d. Lễ hội Chúa Ky Tô
- Hai họ giáo tổ chức ngắm nguyện 15 sự thương khó chúa Ky Tô vào tháng 2 âm lịch thời gian tổ chức ngắm nguyện 3 tối tại khu hoạt động tín ngưỡng của họ giáo
đ. Lễ hội Phủ Thái Hòa (Xóm 7 xã Nga Thanh) Phủ thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, lễ hội được tổ chức vào ngày 20/3 âm lịch hàng năm
+ Tế dâng sớ
+ Tế Nam quan
+ Tế Nữ quan
+ Dâng hương Thánh Mẫu
- Tổ chức các trò chơi trò diễn dân gian (chọi gà, cờ tướng , vv...)
Các lễ hội trên địa bàn xã Nga Thanh tổ chức theo nghi lễ truyền thống không lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, không lên đồng phán bảo, thực hiện theo đúng thuần phong mỹ tục của địa phương, đảm bảo nét đẹp văn hóa Việt Nam.
2. Xã Nga Phú
2.1. Lễ hội Mai An Tiêm.
Tổ chức trong 02 ngày 12, 13/3 âm lịch
Địa điểm: Khu di tích Mai An Tiêm
* Nội dung lễ rước sắc phong đức thánh Mai An Tiêm.
- Thời gian: ngày 12/3/âm lịch
- Địa điểm: Làng văn hóa Văn Đức
Lễ rước sắc phong Đức thánh Mai An Tiêm từ Làng văn hóa Văn Đức về Đền thờ Mai An Tiêm, xuất phát từ NVH Văn Đức thứ tự gồm:
1- Múa lân
2- Cờ Tổ Quốc
3- Cờ Ngũ hành hội
4- Đồ khí tế ( Gươm, đao, bát biểu…)
5- Đoàn bát âm
6- Kiệu hoa ( Hoa Huệ, Quả Dưa)
7- Đoàn hàng hội
8- Kiệu Mai An Tiêm
9- Đoàn hàng hội
10- Kiệu bát cống (8 Người con trai, bát hương, hội đồng chư vị)
11- Đoàn hàng hội
12- Kiệu thánh Mẫu
13- Đoàn hàng hội
14- Kiệu nghè nhân sơn
15- Bản hội của các xã, thị trấn. Đại biểu, cán bộ và nhân dân trong huyện và khách thập phương.
* Phần tế: chủ tế làm lễ dâng hương và đọc Chúc văn ca ngợi công đức Mai An Tiêm.
* Nghi lễ Nhà nước: ngày 12/3 âm lịch
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
- Khai mạc lễ hội
- Đánh trống khai hội
* Chương trình văn nghệ chào mừng (xây dựng chương trình nghệ thuật sân khấu hóa)
* Tổ chức phần hội:
- Tối 12/3/âm lịch liên hoan văn nghệ các làng văn hóa trên địa bàn toàn huyện (mỗi xã, thị trấn 01 làng)
- Tổ chức cắm trại các làng văn hóa (mỗi xã, thị trấn 01 trại)
- Các hoạt động thể dục thể thao như: vật cổ truyền, thổi cơm (chạy lên núi lấy lửa xuống nhóm bếp thổi cơm), bóng chuyền, cờ, khắc dưa, kéo co, …
2. Lễ hội truyền thống Nghè Nhân Sơn
- Hàng năm Lễ hội truyền thống Nghè Nhân Sơn được tổ chức vào 02 ngày 15-16 tháng 3 âm lịch, lễ kỵ Thành Hoàng làng, ngày chính là ngày 15/3 âm lịch, hình thức tổ chức, Ban quản lý Di tích xã Nga Phú tổ chức, thành phần gồm các đại biểu của xã, các khu Di tích và các làng lân cận cùng toàn thể Nhân Dân làng Nhân Sơn về dự lễ.
- Nghè Nhân Sơn còn lưu giữ 2 Đạo sắc phong.
+ Sắc phong thứ nhất " Hàm Quang Dực Bảo Trung Hưng đẳng Thần" ngày 18 tháng 3 niên hiệu Khải Định thứ 2(1917)
+ Sắc phong thứ hai " Hàm Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Trung đẳng Thần" ngày 18 tháng 3 niên hiệu Khải Định thứ 2(1917)
+ Sắc phong thứ ba " Hàm Quang Dực Bảo Trung Hưng bản cảnh thái giám Thổ địa Thượng đẳng Thần" ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định thứ 9(1924)
+ Sắc phong thứ tư " Hàm Quang Dực Bảo Trung Hưng hộ đàm Thượng trụ quốc lính tinh binh kiên tri tam phủ thái úy thành quốc công trung đẳng Thần" ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định thứ 9(1924)
NỘI DUNG
Văn nghệ chào mừng.
Diễn văn khai mạc.
Lãnh đạo đánh trống khai hội.
Lễ dâng hương và tế lễ
Lễ hội truyền thống Miếu thổ thần và Phủ Mẫu Phong Phú.
- Hàng năm Lễ hội truyền thống Miếu thổ thần và Phủ Mẫu Phong Phú được tổ chức vào 02 ngày 14-15 tháng 2 âm lịch, lễ kỵ Chiêu Sắc, ngày chính là ngày 15/02 âm lịch.
- Hình thức tổ chức, Ban quản lý Di tích xã Nga Phú tổ chức, thành phần gồm các đại biểu của xã, các khu Di tích và các làng lân cận cùng toàn thể Nhân Dân làng Phong Phú về dự lễ.
- Miếu thổ thần và Phủ Mẫu Phong Phú còn lưu giữ 2 Đạo sắc phong,
+ Sắc phong lần thứ nhất niên hiệu Khải Định thứ 2 (1917)
+ Sắc phong lần thứ hai vào niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924)
3. Xã Nga Vịnh
Trên địa bàn xã Nga VÞnh hiện đang duy trì hoạt động 4 lễ hội dân gian, các lễ hội dân gian đã được tổ chức định kỳ vào mùa Xuân với nhiều loại hình đa dạng và phong phú, phản ánh tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước trong lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ cư dân. Một số lễ hội đã ăn sâu vào tâm thức của quần chúng nhân dân như
1. LÔ héi truyÒn thèng lµng VÜnh An ( Lµng v¨n hãa VÜnh An.)
- Thêi gian tæ chøc vµo ngµy 7/2 ©m lÞch
2. Lễ hội Phñ VÖ ( làng văn hóa Nghi VÞnh )
- Thời gian tổ chức ngày 8/2 âm lịch.
3. Lễ hội Di TÝch §×nh Tu©n §¹o (làng văn hóa Tu©n §¹o).
- Thời gian tổ chức ngày 8/3 âm lịch.
4. Lễ hội TruyÒn thèng lµng Phó Khª (làng văn hóa Phó Khª)
- Thời gian tổ chức ngày 13/3 âm lịch
- Trong những năm qua, công tác quản lý và hướng dẫn của địa phương tổ chức lễ hội truyền thống đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh, tạo động lực tinh thần đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế ngày một phát triển.
* Cách thức tổ chức.
1. Phần lễ: Tổ chức rước kiệu, tổ chức đội tế thần hoàng làng, hầu bóng,
2. Phần hội: Tổ chức trò chơi, cờ tướng, múa lân, chọi gà, thi gãi b¸nh l¸, thi kÐo co lồng ghÐp trong buổi tổng kết hoạt động làng văn hãa.
4. Xã Nga Yên
4.1. Lễ hội văn hóa làng văn hóa Yên Khoái (Tổ chức vào ngày mùng 9, 10/2 âm lịch)
- Quá trình ra đời: lễ hội đã có từ rất lâu
- Nội dung: gồm 2 phần, phần lễ và phần hội.
4.2. Lễ hội văn hóa làng văn hóa Yên Ninh (Tổ chức vào ngày mùng 9, 10/3 âm lịch)
- Quá trình ra đời: lễ hội đã có từ rất lâu
- Nội dung: gồm 2 phần, phần lễ và phần hội.
4.3. Lễ hội văn hóa làng văn hóa Yên lộc (Tổ chức vào ngày mùng 8, 9/3 âm lịch)
- Quá trình ra đời: lễ hội đã có từ rất lâu
- Nội dung: gồm 2 phần, phần lễ và phần hội.
5. Xã Nga Bạch
5.1. Lễ hội dân gian (lễ hội cầu ngư)
+ Quá trình ra đời: ra đời từ xa xưa, chưa xác định được thời gian cụ thể.
+ Hình thức biểu hiện: Lễ hội Cầu Ngư được diễn ra trong 2 phần (phần lễ và phần hội), Phần lễ diễn ra với 2 đội tế chính đội tế nam và đội tế nữ, phần hội được diễn ra các trò chơi, trò diễn dân gian như đu quay, chọi gà, cờ người, đua thuyền, múa sư tử.
Lễ hội cầu ngư diễn ra ở 3 phần trong đó phần lễ và phần hội, phần tiễn thuyền là được mọi người mong đợi nhất và thu hút được đông đảo mọi người tham gia, tất cả mọi người cũng mong muốn chạm vào thuyền và cầu cho họ một năm làm được vụ mùa bội thu
5.2. Lễ hội Đua thuyền.
+ Quá trình ra đời: ra đời từ xa xưa, chưa xác định được thời gian cụ thể.
+ Hình thức biểu hiện: Các vận động viên được bố trí trên 1 chiếc thuyền trong đó có 1 thuyền trưởng, 1 người cầm phách mũi phía trước là người trợ giúp thuyền trưởng khi thuyền luồn thẻ, 12 người cầm dầm bơi (mỗi mạn có 6 người), 1 người gõ mõ bắt nhịp đứng ở giữa thuyền, 1 người tát nước.
Đua thuyền được tổ chức vào dịp đầu xuân, giúp gắn kết mọi người gần nhau hơn, làm cho tất cả mọi người tháy thoải mái xua tan đi những mệt nhọc của 1 năm làm việc
6. Xã Nga Trường
Xã Nga trường hiện đang duy trì hoạt động 5 lễ hội dân gian, các lễ hội dân gian đã được tổ chức định kỳ vào mùa Xuân với nhiều loại hình đa dạng và phong phú, phản ánh tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước trong lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ cư dân. Một số lễ hội đã ăn sâu vào tâm thức của quần chúng nhân dân như.
6.1. Lễ hội Đền Đông, Đền Tây (làng văn hóa Hợp Long 4, làng văn hóa Mât Kỳ 4)
Thời gian tổ chức ngày 9/3 âm lịch.
6.2. Lễ hội Chùa Cày (làng văn hóa Mật Kỳ 1).
Thời gian tổ chức ngày14/2 âm lịch.
6.3. Lễ hội Nghè Đông (làng văn hóa Đông Kinh)
Thời gian tổ chức ngày 15/2 âm lịch
6.4. Phủ Trung Điền, chùa Sùng Quang, Nghè Lõi (làng văn hóa Trung Điền)
Thời gian tổ chức 29/3 âm lịch
Trong những năm qua, công tác quản lý và hướng dẫn của địa phương tổ chức lễ hội truyền thống đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh, tạo động lực tinh thần đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế ngày một phát triển.
* Cách thức tổ chức.
Phần lễ: Tổ chức rước kiệu, tổ chức đội tế thần hoàng làng,hầu bóng,
Phần hội: Tổ chức trò chơi,cờ người, cờ tướng, múa lân,chọi gà ,lồng ghép trong buổi tổng kết hoạt động làng văn hóa,
7. Thị Trấn
7.1. Chùa Yên Hạnh (Chùa Kim Quy)
- Địa điểm: Tiểu khu 2
- Thời gian: ngày 02,03/3 âm lịch.
- Lễ hội Chùa Kim Quy tổ chức quy mô cấp Thị trấn sẽ được tổ chức theo hướng 5 năm một lần vào các năm chẵn. Còn lại các năm lẻ giao cho Làng văn hóa phối kết hợp cùng Ban Quản lý Chùa Kim Quy tổ chức
7.2. Phủ Xuân Mai
- Địa điểm: Tiểu khu 1
- Thời gian: 05,06/3 âm lịch.
* Thời gian và diễn biến cụ thể các hoạt động của lễ hội như sau:
- Khai mạc lễ hội.
- Giao lưu văn nghệ các làng văn hóa, các bản hội
- Rước Thành Hoàng Làng, các bản hội tế lễ, tổ chức trò chơi dân gian.
- Đội tế sở tại lễ tạ và bế mạc lễ hội.
* Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Hội
- Về Chùa Kim Quy: Làng văn hóa Yên Hạnh, Chùa Kim Quy, Ban Quản lý chùa Kim Quy.
- Về Phủ Mậu Tài: Làng văn hóa Mậu Tài chịu trách nhiệm.
* Chương trình buổi lễ
- Tuyên bố lý do
- Khai mạc
- Đọc quyết định thành lập BTC lễ hội
- Dâng hương (mời các đ/c lãnh đạo, khách mời lên dâng hương)
- Giao lưu văn nghệ.
8. Xã Nga Liên
- Đình làng Ngọc Liên thờ 2 vị thần là Áp Lãng Chân nhân La Viện Trần Khắc Chân và Đức Thánh Đại Vương Trần Hưng Đạo là lễ hội truyền thống được tổ chức vào các ngày như: mùng 7/1; 3/3; 20/8; 10/12 âm lịch hàng năm, là những ngày lễ chính và chỉ diễn ra trong 1 ngày.
- Hình thức tổ chức, Ban quản lý di tích của làng làm lễ tổ chức, thành phần gồm các đại biểu của xã, cùng toàn thể nhân dân làng Ngọc Liên.
* Nội dung
- Khai mạc.
- Đánh trống khai hội.
- Lễ dâng hương và tế lễ.
Các hoạt động tổ chức lễ hội và các ngày lễ kỷ niệm đều được tổ chức trang trọng, nghiêm trang, đảm bảo các yêu cầu của bộ văn hóa thông tin.
9. Xã Ba Đình
9.1. Lễ hội phủ Thượng.
Diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm
Địa điểm tổ chức: Tại nhà văn hóa làng
Nội dung tổ chức: Gồm phần lễ và phần hội
Phần Lễ: Làng tổ chức dâng hương, tế thần hoàng làng, tổ chức rước kiệu từ đền Thượng đến nhà văn hóa làng và đến nơi thờ các anh hùng liệt sỹ của xã.
Phần hội: Làng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các làng văn hóa, cơ quan văn hóa
9.2. Lễ hội phủ Mậu.
Diễn ra vào ngày 6/6 âm lịch
Nội dung tổ chức: Gồm phần lễ và phần hội
Phần Lễ: Làng tổ chức dâng hương, tế thần hoàng làng, tổ chức rước kiệu từ đền Mậu đến đồn tiền tiêu và đến nơi thờ các anh hùng liệt sỹ của xã.
Phần hội: Làng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các làng văn hóa, cơ quan văn hóa.
9.6. Lễ hội Phủ Mỹ.
Diễn ra vào ngày 18/3 âm lịch
Nội dung tổ chức: Gồm phần lễ và phần hội
Phần Lễ: Làng tổ chức dâng hương, tế thần hoàng làng, tổ chức rước kiệu từ Đền Mỹ đến nhà văn hóa của hai làng Vần Chùa, Mỹ Khê
Phần hội: Làng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các làng văn hóa, cơ quan văn
10. Xã Nga Văn
Nga văn có 5 làng văn hóa hàng năm các làng tổ chức ngày hội làng gồm
- Làng thổ Hoàng được tổ chức vào ngày 22/2 âm lịch hàng năm
- Làng xa Loan được tổ chức vào ngày 17/3
- Làng Văn Lâm được tổ chức vào ngày 24/12
- Làng Mậu Xuân được tổ chức vào ngày 10/3
- Làng Chiêm Ba không có lệ hội làng hàng năm
Nội dung tế thành hoàng làng
Trước khi tổ chức ban xây dựng làng lập báo cáo trình UBND xã phê duyệt đảm bảo các yêu cầu đề ra
- Nội dung
Chương trình buổi lễ
Thông qua chương trình làm việc
Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
Khai mạc
Đánh trống khai hội.
Đại biểu và nhân dân thắp hương.
11. Xã Nga Thắng
11.1. Lễ hội Làng Xa Liễn
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ, riêng đối với Phủ Sến đối tượng thờ tự là Mẫu Liễu Hạnh hội Phủ được gắn cùng với lễ hội làng của làng văn hóa Xa Liễn, được tổ chức vào dịp 15 tháng 3 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
11.2. LÔ héi lµng Th­îng Th«n
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ của làng, được tổ chức vào dịp 10/3 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
11.3. LÔ héi lµng Gi¸p Th«n
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ của làng, được tổ chức vào dịp 15/3 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
11.4. LÔ héi lµng Cù Ph¸ch
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ của làng , được tổ chức vào dịp 18/3 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
11.5. LÔ héi lµng Trung Th«n
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ của làng, được tổ chức vào dịp 4/2 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
11.6. LÔ héi lµng Tam Linh
Lễ hội được hình thành từ khi khai trương xây dựng làng văn hóa, đối tượng thờ tự là thành hoàng làng và anh linh các anh hùng liệt sỹ của làng, được tổ chức vào dịp 18/3 âm lịch hàng năm, ®Þa ®iÓm tæ chøc t¹i nhµ v¨n hãa lµng.
C¸c LÔ héi ®­îc tæ chøc theo néi dung nh­ sau:
Héi nghÞ tæng kÕt ho¹t ®éng cña lµng trong mét n¨m (Héi nghÞ th­êng ®­îc tæ chøc tr­íc ngµy héi lµng ®Ó nh©n d©n bµn c¸c néi dung trong lÔ héi lµng)
Tæ chøc ®ªm v¨n nghÖ (c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®­îc giao cho c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, c¸c dßng hä dµn dùng c¸c tiÕt môc tham gia ®ªm v¨n nghÖ).
Buæi lÔ chÝnh: (C¸c dßng hä d©ng m©m lÔ vËt, chµo cê, tuyªn bè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu, khai m¹c cña «ng tr­ëng lµng, ph¸t biÓu cña l•nh ®¹o x•, tÕ thµnh hoµng lµng)
Tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian nh­: nÊu c¬m, chäi gµ, ........
Khen th­ëng cho c¸c ®¬n vÞ cã thµnh tÝch cao trong héi lµng, bÕ m¹c lÔ héi.
12. Xã Nga Thủy
* Khu di tích lịch sử có 1 – Khu DTLSVH Đền Xuân Đài. Thờ Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn.
* Thời gian tổ chức: 1 ngày vào 20/8 âm lịch hàng năm.
* Địa điểm: Làng Hưng Đạo xã Nga Thủy
* Phần Lễ và Phần Hội.
Phần Lễ: Tuyên bố lý do,chào cờ,diễn văn khai mạc, dâng hương.
Phần hội: hội tế của làng Hưng Đạo và các bản hội.
13. Xã Nga Điền
13.1. Lễ hội Chùa Hàn Sơn
* Từ năm 2013 đến nay, UBND xã mới bắt đầu tổ chức lễ hội chùa Hàn Sơn vào ngày 10/3/2017 âm lịch (tức là ngày 06/4/2017 dương lịch) do chùa Hàn Sơn mới được đầu tư xây dựng lại và khánh thành vào ngày 10/3 âm lịch năm 2016 (tức là ngày 16/4/2016 dương lịch).
- Thời gian lễ hội: 2 ngày, 09, 10/3/âm lịch
Nội dung tổ chức lễ hội.
- Chương trình văn nghệ: gồm liên hoan văn nghệ của các làng văn hóa trong toàn xã, du thuyền hát trên sông Hoạt.
- Lễ rước kiệu và khai mạc: Lễ rước kiệu được tổ chức vào 07 giờ ngày 06/4/2017 và lễ khai mạc diễn ra vào hồi 09 giờ cùng ngày.
- Phần hội: gồm các nội dung chính như sau:
+ Giao lưu bóng chuyền: làng văn hóa Chính đại giao lưu với đội bóng chuyền các xã Lai Thành, Yên Lâm, tỉnh Ninh Bình.
+ Giao lưu cờ tướng: tất cả các xóm trong xã.
+ Tổ chức kéo co: tất cả các chi hội phụ nữ trong xã tham gia.
- Phần lễ: do Ban khánh tiết và nhà chùa xây dựng kế hoạch để thực hiện theo quy định.
13.2. Lễ hội các làng văn hóa.
Công tác tổ chức lễ hội ở các làng văn hóa trong xã được diễn ra hàng năm theo quy định của từng làng đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm đúng quy định hiện hành khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép.
14. Xã Nga Giáp
14.1. Lễ hội truyền thống làng văn hóa Giáp Ngoại.
- Lịch sử lễ hội: Lễ hội truyền thống.
- Thời gian tổ chức (15/1 âm lịch)
- Địa điểm tổ chức: Tại nhà văn hóa Giáp Ngoại.
- Nội dung tổ chức:
+ Phần lễ: Tế lễ thành hoàng làng, do đội tế nam
+ Phần hội: Tổ chức các trò chơi dân gian như: Vật cổ truyền, kéo co, chọi gà.
4.2. Lễ hội truyền thống làng văn hóa Giáp Lục
- Lịch sử lễ hội: Lễ hội thờ thánh mẫu
- Thời gian tổ chức (12/2 âm lịch)
- Địa điểm tổ chức: Tại Phủ Tiên
- Nội dung tổ chức:
+ Phần lễ: Tế lễ thánh mầu, do đội tế nữ
+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động thể thao …
14.3. Lễ hội truyền thống làng văn hóa Giáp Nội
- Lịch sử lễ hội: Lễ hội truyền thống
- Thời gian tổ chức ( 15/ 2 âm lịch)
- Địa điểm tổ chức: Tại nhà văn hóa Giáp Nội
- Nội dung tổ chức:
+ Phần lễ: Tế lễ thành hoàng làng, do đội tế nam
+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trò chơi dân gian như: kéo co, chọi gà …
14.4. Lễ hội truyền thống làng văn hóa Hanh Gia
- Lịch sử lễ hội: Lễ hội truyền thống
- Thời gian tổ chức ( 08/ 3 âm lịch)
- Địa điểm tổ chức: Tại nhà văn hóa Hanh Gia
- Nội dung tổ chức:
+ Phần lễ: Tế lễ Thánh mẫu Liễu Hạnh, do đội tế nữ
+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
15. Xã Nga Thạch
15.1. Lễ Khai hạ: Thời gian tổ chức: 07/01 (Âm lịch).
Cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nghi lễ : Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đình làng Hậu Trạch.
15.2. Lễ Kỳ Yên: - Thời gian tổ chức: 16/01 (Âm lịch).
(Cầu Ngư) cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nghi lễ : Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm : Chùa Thạch Tuyền.(Di tích lịch sử- văn hóa Quốc gia).
15.3. Lễ Kỳ Phúc: Thời gian tổ chức: 17/02 (Âm lịch).
Cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đình làng Hậu Trạch.
15.4.Lễ Phật Đản: Thời gian tổ chức: 08/4 (Âm lịch).
Cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Địa điểm: Chùa Thạch Tuyền.(Di tích lịch sử- văn hóa Quốc gia).
15.5. Linh hiển đền Đông: Thời gian tổ chức: 10/4 (Âm lịch).
Du Dịch Đại Vương ( Thượng thượng đẳng thần)
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đền Đông (Di tích lịch sử- văn hóa Quốc gia).
15.6. Linh hiển Đền Đoài: - Thời gian tổ chức: 13/6 (Âm lịch).
Càn thiên Công Chúa ( Thượng thượng đẳng thần)
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đền Đoài (Di tích lịch sử- văn hóa Quốc gia).
15.7. Tế Đồng Trợ: Thời gian tổ chức: 18/10 (Âm lịch).
Càn Thiên Công Chúa. Du Dịch Đại Vương. Công Chúa Lê triều thị nội Mai Thị Ngọc Tiến. Liệt Tổ, liệt tông các dòng họ.
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đình làng Hậu Trạch.
15.8. Linh hiển Đền Trung: Thời gian tổ chức: 17/12 (Âm lịch).
Công Chúa Lê triều thị nội – Chính phủ cung phi – Tôn phong chiêu dung – Gia phong chiêu nghi Mai Thị Ngọc Tiến (Thượng đẳng thần).
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đền Trung (Di tích lịch sử- văn hóa Quốc gia).
15.9. Lễ Kỳ Phúc: Thời gian tổ chức: 10/02 (Âm lịch).
Đức Thánh Cả - Cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm Đình làng Thanh Lãng.
15.10. Lễ Kỳ Thần: Thời gian tổ chức: 15/4 (Âm lịch).
Đức Thánh Nhị.
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đền Tam, Thanh Lãng (Di tích lịch sử-văn hóa cấp Tỉnh).
15.11. Lễ Kỳ Thần: Thời gian tổ chức: 15/7 (Âm lịch).
Đối tượng thờ tự : Đức Thánh Tam.
Nghi lễ: Đàn Tế Nam giao.
Địa điểm: Đền Tam, Thanh Lãng (Di tích lịch sử-văn hóa cấp Tỉnh).
15.12. Lễ Thành Hoàng làng Phương Phú: Thời gian tổ chức: 14/01 (Âm lịch).
Cầu thiên, địa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
16. Xã Nga Thành
Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng đình Làng Thành thuộc xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nga Thành trước cách mạng tháng tám có tên là xã Kiên Giáp, thuộc tổng Đô Bái, huyện Nga Sơn. Xã kiên Giáp xưa gồm 3 làng: Làng Thành, Ngoại Thôn, Yên Nghiệp. năm 1956, kiên giáp chia thành 3 xã: Nga Thành, Nga Giáp, Nga An.
Đình làng Thành là di tích lịch sử, văn hóa từ xa xưa, nơi chứng kiến những dấu ấn lịch sử quan trọng trong quá khứ qua các thời kỳ lịch sử của nhân dân Nga Thành, đã được ghi nhận qua các công trình khảo cứu Trung ương và địa phương.
Đình làng Thành thờ 3 vị Tiền hiền “ Hồ, Mai, Phạm” có công xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, những ngày hội tại đình làng Thành mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho cư dân ở xã Nga Thành qua các kỳ lễ hội, các thế hệ cư dân Nga Thành càng hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng và phát triển của quê hương mình.
- Lịch sử hình thành Đình ngoại thôn
Đến triều đại vua Thiệu Trị 1845 nhân dân trong làng bàn bạc góp công, góp sức xây dựng lên một ngôi đình ba gian và 1 hậu cung xây bằng đất, lợp bổi để lấy nơi thờ Thành Hoàng làng, cũng là để cho nhân dân đến hương khói cầu mọi sự tốt làng, yên tâm làm ăn, dải đất làng Ngoại thôn qua các triều đại xưa được thiên nhiên ưu đãi, rừng vàng biển bạc, con người ngày càng thông minh, mùa màng bội thu, làm ăn phấn khởi, đời sống ấm no.
Đến triều đại vua Thành Thái nguyên niên kỷ sửu 1889 – 1907. Làng mới làm nên mội ngôi đình hiện nay ở Xóm Hồ Đông xã Nga Thành, khu đất diện tích 6.500m², khuôn viên đình có diện tích 3.600m². có tường bao bọc 4 mặt.
- Đình và chùa Ngoại thôn là Nơi thờ phật, thờ Áp Lãng Chân dân đại vương, Mai An Tiêm vua phong sắc thượng Đẳng thần, Hà Chế Nguyên mộ khai dân lập ấp.
* Nội dung tổ chức lễ hội.
- Chương trình văn nghệ: gồm liên hoan văn nghệ của các làng văn hóa trong toàn xã
Mùa xuân là mùa lễ hội của đất trời. các làng mở lễ hội là mời nhau rước tế hội đồng, hợp tế giao hữu với nhau cầu nguyện sức khỏe, cầu mưa thuận gió hòa, cầu quốc thái dân an. Lễ hội Đình và chùa Làng Thành được tổ chức vào các ngày 25 – 26 – 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Mời các làng rước kiệu đến hợp tế như làng Văn Đức, nhân sơn, hà Thôn, Yên hà, Phe ba, Xóm Thuần hậu, xóm Hồ Vương.
Sáng ngày 25 các làng rước kiệu đến rồi đi tế vọng Bắc, chiều rước về.
Sáng ngày 27 rước kiệu đến chùa thỉnh kinh, chiều rước về đình và tế tạ xong, các làng rước kiệu về đình làng mình.
- Phần hội: gồm các nội dung chính như sau:
+ Giao lưu cờ tướng: tất cả các xóm trong xã.
+ Tổ chức kéo co: tất cả các chi hội phụ nữ trong xã tham gia.
Đình và chùa Ngoại thôn là Nơi thờ phật, thờ Áp Lãng Chân dân đại vương, Mai An Tiêm vua phong sắc thượng Đẳng thần, Hà Chế Nguyên mộ khai dân lập ấp.
Chương trình văn nghệ: gồm liên hoan văn nghệ của các làng văn hóa trong toàn xã.
Mùa xuân là mùa lễ hội của đất trời. các làng mở lễ hội là mời nhau rước tế hội đồng, hợp tế giao hữu với nhau cầu nguyện sức khỏe, cầu mưa thuận gió hòa, cầu quốc thái dân an. Lễ hội Đình và chùa Ngoại Thôn được tổ chức vào các ngày 21 – 22 – 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Mời các làng rước kiệu đến hợp tế như làng Văn Đức, nhân sơn, hà Thôn, Yên hà, Phe ba, Xóm Thuần hậu, xóm Hồ Vương.
Sáng ngày 21 các làng rước kiệu đến rồi đi tế vọng Bắc, chiều rước về.
Sáng ngày 23 rước kiệu đến chùa thỉnh kinh, chiều rước về đình và tế tạ xong, các làng rước kiệu về đình làng mình.
Phần hội: gồm các nội dung chính như sau:
+ Giao lưu cờ tướng: tất cả các xóm trong xã.
+ Tổ chức kéo co: tất cả các chi hội phụ nữ trong xã tham gia.
* Lễ hội các làng văn hóa.
Công tác tổ chức lễ hội ở các làng văn hóa trong xã được diễn ra hàng năm theo quy định của từng làng đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm đúng quy định hiện hành khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép.
* Nhìn chung công tác tổ chức lễ hội Đình và chùa Kim Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận được nhân dân trong và ngoài xã đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực các hoạt động do ban tổ chức đề ra, đặc biệt không có có hoạt động ngoài luồng khác như các hoạt động xem bói, lên đồng để mê tín dị đoan nhằm trục lợi. Mặt khác, việc tổ chức lễ hội cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, đồng thời cũng giới thiệu, quảng bá cho nhân dân trong và ngoài xã hiểu được giá trị của di tích lịch sử văn hóa chùa Kim Thành để từ đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp được lưu giữ qua bao thế hệ đến ngày nay.
17. Xã Nga Hải.
17.1. Lễ hội Di tích lịch sử chùa Cầu Hải:
Chùa Cầu Hải được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX, do hội đồng hương lý, chức sắc trong làng kêu gọi và vận động toàn dân trong làng đóng góp tiền của, công sức đồng tâm xây dựng nên ngôi chùa làm nơi thờ Phật.
Ngôi chùa đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, ngoài là nơi thờ Phật, chùa Cầu Hải còn là nơi các chiến sỹ cách mạng lui tới hoạt động cách mạng. Theo cụ Mai Sỹ Tỉnh (92 tuổi) làng Cầu Hải cho biết: năm 1937 bọn mật thám Pháp đã bắt trụ trì là cụ Đặng Văn Đa và giam tại nhà lao La Hán. Trong thời gian bị giam cầm, do bị tra tấn và khí hậu của nhà lao, cụ Đa bị bệnh nặng được tha về, ngày 17 tháng 8 năm Quý Mùi cụ đã viên tịch, phần mộ của cụ đã được an táng và xây cất ngay trong khuôn viên của chùa. Năm 1950, cụ Nguyên Hải được phân bổ về chùa Cầu Hải trụ trì. Trong thời gian ấy xã Đô Bái là cửa ngõ của kháng chiến chống Pháp miền đông bắc huyện Nga Sơn, vì vậy chùa đã trở thành căn cứ hoạt động cách mạng của nhân dân địa phương. Tháng 12 năm 1951 khi quân đội ta đánh đồn bốt Văn Hải thì chùa Cầu Hải trở thành nơi cứu chữa và chăm sóc thương binh. Đến năm 1958-1960 do nhận thức hạn chế về tín ngưỡng tôn giáo, ngôi chùa đã bị phá hoàn toàn, các vật liệu của ngôi chùa như cột đá, các hệ thống vì kèo, gạch ngói, v.v… được sử dụng để làm các công trình công cộng như trường học, trạm xá…
Năm 2003 do nhu cầu văn hóa tín ngưỡng, nhân dân địa phương đã quyên góp tiền của để phục dựng lại ngôi chùa trên vị trí ngôi chùa cũ, đồng thời đưa vào phối thờ thêm hệ thống thờ Mẫu đáp ứng được nguyên vọng của nhân dân trong làng.
Di tích lịch sử chùa Cầu Hải nằm trong quần thể di tích đậm đặc liền kề nhau như Đền, Chùa, Phủ Bái Nại… đã phản ánh một đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân làng Cầu Hải từ xưa đến nay. Hiện nay di tích lịch sử chùa Cầu Hải đang được nhân dân trong làng và các cấp chính quyền địa phương quan tâm, gìn giữ và bảo vệ rất tốt.
- Hàng năm, Lễ hội di tích lịch sử chùa Cầu Hải diễn ra trong 02 ngày: (Ngày 03-04/3 âm lịch)
- Địa điểm: Tại khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Chùa Cầu Hải.
- Nội dung: + Ổn định tổ chức, Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
+ Diễn văn Khai mạc Lễ hội.
+ Nổi chuông, trống khai hội.
+ Đoàn đại biểu dâng hương
+ Tiến lễ vật (Gồm 6 làng văn hoá làng Cầu Hải).
+ Các bản hội tế lễ. ( Ban tổ chức điều hành).
+ Giao lưu các hoạt động văn hóa, TDTT, văn nghệ…
+ Bế mạc lễ hội.
17.2. Lễ hội Di tích lịch sử văn hóa Đền – Chùa - Phủ Bái Nại:
Đền Chùa Phủ Bái Nại là tên gọi chính, gọi chung cho địa danh vùng đất, ngoài tên gọi chính ra di tích còn mang nhiều tên gọi riêng đặc trưng cho các vị thần được thờ ở di tích như: Đền thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn tôn thần, Vực Quang tôn thần, Giám sát Đô Đài đại tướng quân, Cân Phương Nguyên suy tôn thần,vv…Sở dĩ mang nhiều tên gọi khác nhau là do những vị thần được thờ trong di tích là những nhân thần có công lao lớn với đất nước, nhân dân, rất mực linh ứng. Công lao của các vị thần được triều đình ghi nhớ, nhân dân tôn sùng. Do vậy nhân dân tưởng nhớ, tôn trọng công ơn lập đền phủ chùa thờ tự làm nơi hương khói đời đời.
Các vị thần được thờ trong di tích đều được các triều đại ghi nhận công lao của họ đối với đất nước, được thể hiện qua các sự tích ghi lược về các vị thần và một đạo sắc văn. Ví dụ như năm Khải Định thứ 9 đã sắc phong cho thôn Bái nại như sau: “Sắc phong cho thôn Bái Nại, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo như lệ trước phụng thờ vị thần được nguyên tặng: Huệ đàm Hoằng hợp Quảng nhuận trác vĩ dực bảo trung Hưng Đông Hải thượng đẳng thần, giúp nước che chở cho dân nổi tiếng linh ứng, gặp các kỳ tiết lễ đội ơn ban cấp sắc cho phép phụng thờ. Tới nay Trẫm vừa đúng 40 tuổi làm lễ đại khánh tiết, trẫm ban chiếu ban ơn sâu lễ rộng thăng lên một bậc lại gia tăng thêm “Đoan lúc thường đẳng thần”. Đặc biệt cho phép thôn xã trên phụng thờ đúng theo lễ quốc khánh tế tự dõi theo phép điển xưa. Hãy vân sắc”.
Cụm di tích lịch sử văn hóa đền phủ chù Bái Nại cho đến nay mặc dù trải qua bao năm tháng chiến tranh, nắng mưa bão lũ, di tích đã bị tàn phá nặng nề. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức bản hội, toàn thể nhân dân thôn Bái Nại đã đóng góp tiền của, công sức xây dựng lại khu di tích ngày một khang trang.
- Hàng năm, vào ngày mùng 9 mùng 10 tháng 3 âm lịch đều tổ chức Lễ hội nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc: đây là dịp để tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần đối với cộng đồng dân tộc, làng, xã; là dịp con cháu được trở về với cội nguồn có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí con người; lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết sức mạnh cộng đồng đối với làng, với xã.
Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian bao gồm phần lễ và phần hội.
- Các nội dung diễn ra như sau:
+ Nghênh kiệu, rước sắc từ Đền nội, đền Ngọc Điện, Đàn về cụm di tích.
+ Ổn định tổ chức, Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
+ Khai mạc.
+ Đánh chuông, trống khai hội.
+ Lễ dâng hương.
+ Các làng, các đội tế, tế tựu tại khu di tích theo truyền thống.
+ Các đội bạn tiếp tục tế lễ.
+ Giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội các làng văn hóa và các đội bạn xã ngoài.
+ Lễ tạ.
18. Xã Nga An
18.1. Lễ hội Phủ Trèo:
Thời gian tổ chức: Ngày 26, 27, 28 tháng 2 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Thờ chúa Liễu Hạnh và thần Áp Lãng Chân Nhân -La Viện và các vị có công.
18.2. Lễ hội Đền Yên Hà:
Thời gian tổ chức: Ngày 02, 03 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Các vị tiên công lập nên làng Yên Hà, vị thần dẹp sóng Áp Lãnh Chân Nhân và đạo Mẫu
18.3. Lễ hội Đền Bái La:
Thời gian tổ chức: Ngày 13,14 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Trần Khát Chân; Trần Hưng Đạo
18.4 Lễ hội Chùa Tiên:
Lịch sử hình thành: Năm 1931
Thời gian tổ chức: Ngày 14,15,16 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Thờ phật, thờ mẫu và các vị có công
18.5 Lễ hội Phủ Thông:
Thời gian tổ chức: Ngày 19,20,21 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Mẫu Thượng Ngàn
18.6 Lễ hội Họ Hà Văn:
Thời gian tổ chức: Ngày 23,24 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Đối tượng thờ tự: Hà Văn Nho và Hà Văn Chế và các vị có công với dana làng.
* Nghi lễ thờ tự của các lễ hội:
Các lễ hội của địa phương được diễn ra với hai phần chính là phần lễ và phần hội:
Phần Lễ: gồm các nghi thức lễ rước kiệu (chỉ có ở lễ hội Phủ Trèo), lễ khai mạc, lễ tạ.
Lễ khai mạc gồm các nghi thức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội, Khai mạc lễ hội, Đánh trống và thỉnh chuông khai hội, lễ dâng hương, lễ nhập tịch
Phần rước kiệu: Các bản hội và người dân sẽ rước chân nhang từ Phủ Thông tới Phủ Trèo với ý nghĩa tôn vinh Thái Mẫu Liễu Hạnh - một bậc "Thiên hạ mẫu nghi", vị thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu và là một vị Thánh trong Tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Đoàn rước kiệu đi rất nghiêm trang, đi đầu là cờ ngũ sắc, kiệu sứ giả, kiệu cha, kiệu mẹ, rước chân nhang và phật tử đi cuối. Khi lễ rước kiệu về đến sân đền chính tại Phủ Trèo, các kiệu rước được đặt xuống để báo cáo và làm lễ khai mạc
Phần hội đặc sắc, mới mẻ với rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Hội diễn thơ, hát chèo, hát chầu văn, thi đấu cờ tướng… với sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân, các bản hội và du khách thập phương
Đối với nhân dân địa phương và đông đảo du khách: Lễ hội là một trong những món ăn tinh thần để mọi người nhớ về nguồn cội, là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa; Quá trình tổ chức lễ hội đã góp phần quảng bá một cách có hiệu quả và rộng rãi những hình ảnh, giá trị của di sản văn hóa địa phương đến đông đảo nhân dân và du khách.
19. Xã Nga Mỹ
* Các lễ hội.
- Trên địa bàn xã Nga Mỹ có 02 Chùa, Chùa Đậu Nguyên và Chùa Mỹ Lộ nằm trên bàn Thôn 4 Và Thôn 5, có mộ nghè lộ trên địa bàn thôn 7 thời gian tổ chức Lễ hội vào tháng /3 âm lịch.
* Công tác tổ chức Lễ hội:
- Thực hiện theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ văn hóa TTDL Quy định về tổ chức lễ hội; Quy định về quản lý, tổ chức Lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh hóa theo Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
- Lễ hội 2 Chùa và nghè đơn vị Xã thường tổ chức vào dịp đầu năm các dòng họ, các làng tổ chức thanh minh.
* Công tác tổ chức:
- UBND Xã Nga Mỹ: Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát hoạt động Lễ hội của các Làng.
- Các Làng văn hóa : Chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của Lễ hội.
* Thời gian và diễn biến cụ thể các hoạt động của lễ hội như sau:
- Khai mạc lễ hội
- Giao lưu văn nghệ các làng văn hóa, các bản hội
- Rước Thành Hoàng Làng, các bản hội tế lễ, tổ chức trò chơi dân gian.
- Đội tế sở tại lễ tạ và bế mạc lễ hội.
* Chương trình buổi lễ
- Tuyên bố lý do
- Khai mạc
- Đọc quyết định thành lập BTC lễ hội
- Dâng hương (mời các đ/c lãnh đạo, khách mời lên dâng hương)
- Giao lưu văn nghệ.
20. Xã Nga Lĩnh
Nga Lĩnh có 5 làng văn hóa là 5 làng cổ truyền thống là Vân Hoàn, Đồng Đội, Giải Uấn, Hội Kê, Báo Văn. Hàng năm có 2 làng tổ chức được lễ hội truyền thống là làng Đồng Đội và làng Vân Hoàn. Xã Nga Lĩnh có 2 di tích cấp tỉnh là di tích Chùa Thông Báo Văn và di tích Nhóm bia đá chùa Sùng Nghiêm thôn Vân Hoàn. Hàng năm ở 2 di tích đều tổ chức được nhiều lễ hội tôn giáo như: lễ thờ Mẫu, lễ Phật Đản, lễ Vu lan. Các lễ hội ở xã Nga Lĩnh cơ bản đều đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đầu năm UBND xã thông báo để các làng, các chùa đăng ký tổ chức lễ hội. Trước khi tổ chức lễ hội các làng, các chùa đều có báo cáo xin phép tổ chức. UBND xã đồng ý các làng, các chùa mới tổ chức. Trong quá trình tổ chức UBND xã phân công cán bộ tham dự, phân công các bộ phận trong UBND xã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ. Các lễ hội tổ chức đều đảm bảo ý nghĩa, an toàn, trang nghiêm trong phần lễ, vui tươi, sôi nổi trong phần hội. Không có hiện tượng lộn xộn mất an ninh trật tự và các hiện tượng tiêu cực khác.
- Lễ hội làng Đồng Đội: là lễ hội có truyền thống từ xưa để lại. Tổ chức vào ngày 12/3 âm lịch hàng năm. Quy mô tổ chức là ở làng gồm nhân dân trong làng và con em của làng từ khắp nơi về dự lễ. Nhưng ngày nay để thuận lợi hơn thì làng đã tổ chức vào ngày 10/3. Lễ hội làng Đồng Đội tế Thành Hoàng làng. Trong phần hội có rước kiệu, tế lễ, thi cỗ các dòng họ là truyền thống từ xưa. Phần hội có chương trình văn nghệ, hội thi thể thao, thi các trò chơi hiện đại.
- Lễ hội làng Vân Hoàn: là lễ hội có truyền thống từ xưa để lại. Tổ chức vào ngày 19/3 âm lịch hàng năm. Quy mô tổ chức là ở làng gồm nhân dân trong làng và con em của làng từ khắp nơi về dự lễ. Lễ hội làng Vân Hoàn tế Thành Hoàng làng. Trong phần lễ có rước kiệu, tế lễ, thi cỗ các dòng họ, thi làm bánh dày là truyền thống từ xưa. Phần hội có chương trình văn nghệ, hội thi thể thao, thi các trò chơi hiện đại.
- Lễ hội Tế Mẫu chùa Vân Lỗi làng Vân Hoàn: là lễ hội có truyền thống từ xưa để lại. Tổ chức vào ngày 20/3 âm lịch hàng năm. Quy mô tổ chức là tương đương cấp xã gồm nhân dân trong làng và con em của làng ở xa, nhân dân và khách thập phương từ khắp nơi về dự lễ. Lễ hội chùa Vân Lỗi làng Vân Hoàn tế Đức Địa Mẫu là truyền thống từ xưa. Trong phần lễ có tế lễ, hầu bóng là truyền thống từ xưa. Phần hội có chương trình văn nghệ.
- Lễ Phật Đản chùa Vân Lỗi làng Vân Hoàn: là lễ hội có truyền thống từ xưa để lại. Tổ chức vào ngày mùng 8/4 âm lịch hàng năm. Quy mô tổ chức là tương đương cấp xã gồm nhân dân trong làng và con em của làng ở xa, nhân dân và khách thập phương từ khắp nơi về dự lễ. Lễ hội chùa Vân Lỗi làng Vân Hoàn là lễ Cúng Phật là truyền thống từ xưa. Phần hội có chương trình văn nghệ.
- Lễ Phật Đản chùa Thông làng Báo Văn: là lễ hội có truyền thống từ xưa để lại. Tổ chức truyền thống là vào ngày 8/4 âm lịch hàng năm, nhưng nay do quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chứ vào ngày 15/4 âm lịch hàng năm. Quy mô tổ chức là tương đương cấp xã gồm nhân dân trong làng và con em của làng ở xa, nhân dân và khách thập phương từ khắp nơi về dự lễ. Lễ hội chùa Thông làng Báo Văn là lễ Cúng Phật là truyền thống từ xưa. Phần hội có chương trình văn nghệ. 
Từ khóa bài viết:

BẢN ĐỒ DU LỊCH NGA SƠN

 
Hôm nay:
135
Hôm qua:
147
Tuần này:
135
Tháng này:
4072
Tất cả:
85966